Brugsret og betingelser i brugen af CMS-Editor

 

CMS-Editor er et Content Management System til vedligeholdelse af hjemmesider udviklet af Idétekst Reklame. Målet har været at skabe et meget lettilgængeligt system, som er logisk i sin opbygning og betjening.

 

Generelle betingelser

CMS Editor forbeholder sig ret til at benytte hjemmesiden som reference i sin markedsføring m.m. andet er aftalt.

CMS Editor forbeholder sig ret til at placere en diskret tekst eller et logo med CMS Editor nederst på alle sider.

Grundprisen dækker installation af softwaren med tilhørende grunddesign af skabeloner, skrifter, topbanner m.m. afhængig af hvilken pakke man vælger. Opbygning og design af de enkelte sider indgår normalt ikke prisen og såfremt kunden ønsker dette betales særskilt herfor – dog undtaget "Large" pakken, hvor der opbygges et aftalt antal sider.

Eventuel registrering af domænenavn(e) vil være i kundens navn og domænet vil til enhver tid tilhøre kunden.

Betingelser omkring brugen af CMS-Editor
Når licenstager erhverver CMS-Editor, ejer licenstager ikke selve softwaren, men har retten (licensen) til at bruge den af CMS-Editor definerede servere/webhotel.
Det er således ikke lovligt at downloade eller på anden måde forsøge at komme i besiddelse af programmet.
Materiale som lægges på hjemmesiden skal overholde dansk lov om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder. Hjemmesiden må derfor ikke indeholde nogen form for racistisk, erotisk eller pornografisk materiale uanset om dette skulle være lovligt eller ulovligt materiale. Det er endvidere ikke tilladt at have store filarkiver liggende til fri download eller upload til FTP´en med eks. webcams. Såfremt der observeres misbrug forbeholder vi os ret til at lukke hjemmesiden uden forudgående varsel.
CMS-Editor bliver installeret på en navngiven webserver og brugsretten til en licens kan ikke overføres fra en bruger til en anden.
FTP login udleveres normalt ikke til licenstager.

Opdateringer
CMS-Editor udvikler og forbedrer løbende systemet og vil opdatere licenshaverens system uden beregning inden for den version som licenshaveren har fået installeret. Vi varsler licenshaveren mindst en dag før, når der skal indlægges opdateringer og licenshaveren er selv ansvarlig for at holde CMS-Editor orienteret om hvilken e-mail adresse denne varsling skal sendes til. CMS-Editor anbefaler, at licenstageren ikke bruger systemet under opdateringen, da data hermed kan gå tabt og vi påtager os intet ansvar for, hvis det sker i den forbindelse. Opgradering til en højere programversion sker imod betaling.

Ansvar
CMS-Editor er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tabt arbejdsfortjeneste, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om CMS-Editor har været underrettet om muligheden for et sådant tab.
CMS-Editor er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røg skade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, blokade, eller andet udefra kommende forhold.

Betalingsbetingelser og opsigelse
Alle ydelser faktureres netto kontant med mindre andet er aftalt. Alle priser er opgivet excl. moms.
CMS-Editor forbeholder sig ret til at ændre priser til enhver tid. Prisændringer vil blive varslet, så licenstager har mulighed for at opsige sit abonnement. Licenstageren er ansvarlig for, at der betales for vores service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt.

Licensen for CMS-Editor og webhotel faktureres løbende 6 måneder forud. Licensen vil automatisk blive fornyet ved udløb, medmindre skriftlig opsigelse foreligger 45 dage før udløb. Ved overskridelse af betalingsfristen vil der blive påført et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. I tilfælde af manglende betaling har CMS-Editor ret til at lukke det pågældende webhotel eller ydelsen, indtil betalingen har fundet sted. CMS-Editor har ret til at kræve et genåbningsbegyr på kr. 100,- excl. moms. efter en lukning ved manglende betaling.

Hvis kunden stopper udviklingen af hjemmesiden før færdiggørelsen eller sætter udviklingen i bero, faktureres for den tid, der er brugt på projektet. Derudover faktureres for bestilte produkter som webhotel, domæner osv. Ved større og længerevarende udviklingsprojekter forbeholder CSM Editor sig løbende ret til at a conto fakturere for sine ydelser.

Hvis kunden opsiger aftalen er kunden selv ansvarlig for at gemme tekster og billeder brugt på hjemmesiden, hvis disse ønskes genbrugt. CMS-Editor kan være behjælpelig med at trække disse data ud mod betaling før webhotellet nedlægges.

Adresseændringer og lignende
Såfremt licenstageren flytter eller de oprindeligt opgivne oplysninger af anden grund ændres, skal licenstageren straks give besked herom.

Ansvarsfraskrivelse
CMS-Edditor er ikke ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i vores underleverandørers ydelser og fraskriver sig på samme måde ansvaret for afbrydelser eller forstyrrelser, der kan tilskrives netværksudbyder eller andre leverandørers forhold.

CMS-Editor er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på licenstagerens hjemmeside.

 

Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, afgøres ved voldgift.

 

CMS EDITOR – GANSKE ENKELT PROFESSIONELT

CMS EDITOR • Mosevang 11 • 3540 Lynge • E-mail: torben@cmseditor.dk